UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO PAKEITIMAS, ATSIŽVELGIANT Į KARANTINO REŽIMĄ

UAB „Lietuvos žirgynas“ 2020-03-21 pranešė apie 2020-04-28 šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (Juridinio asmenų tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje 2020-03-21 d. Nr. 2020-081) https://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=178455 ir papildomas pranešimas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje 2020-04-15 d. Nr. 2020-106.

Bendrovės valdyba reaguodama į Lietuvos Respublikoje paskelbtą karantiną ir rekomendacijas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207), susijusias su susibūrimų ribojimu, 2020 m. balandžio 10 d. posėdyje Nr. L-3 nusprendė Bendrovės akcininkams sudaryti galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 d. numatytu būdu – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto jį pateikiant Bendrovei el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt.

Pageidavimus apie balsavimo biuletenių gavimą prašome pranešti el. paštų info@lietuvoszirgynas.lt arba telefonu 8 610 02810.

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrojo balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtintas dokumentas.

Tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi būti pateikti Bendrovei el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, o originalai išsiųsti registruotu arba paprastuoju paštu adresu Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav. Jeigu akcininkas ar jo įgaliotas asmuo bendrąjį balsavimo biuletenį užpildo raštu, jį išsaugo savo kompiuteryje ir pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, tai tinkamai užpildytas ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei tik el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.

Nustatyti, kad jei pagal gautus bendruosius balsavimo biuletenius nebus kvorumo, Bendrovė nustatyta tvarka paskelbs apie pakartotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, o esant kvorumui, pagal Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 2 dalį bus surašytas susirinkimo protokolas, kurį pasirašys Bendrovės vadovas, ir susirinkimas bus laikomas įvykusiu.

Sprendimų projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės vadovas bendrovės buveinėje (fiziškai atvykti galima tik tuo atveju, jeigu atvykimo dieną nebus paskelbtas karantinas) arba raštu įstatyme nustatyta tvarka.