Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

UAB „Lietuvos žirgynas“ (įmonės kodas 302795881, buveinės adresas Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav.)  informuoja, kad vadovaujantis valdybos 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu (valdybos posėdžio 2016 m. balandžio 6 d. protokolas Nr. L-6), 2016 m. balandžio 29 d. 13.00 val., UAB „Lietuvos žirgynas“ būstinėje, adresu Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r., šaukiamas UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

 

Patvirtinta UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra:

  1. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2015 m. metinio pranešimo.
  2. Dėl audito ataskaitos ir auditoriaus išvados.
  3. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  4. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
  5. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.
  6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ nuostatų laikymosi.
  7. Kiti klausimai.

 

Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje Nr. 2016-099.

Su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusia su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, galima susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka UAB „Lietuvos žirgynas“ buveinėje Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r.