PRANEŠIMAS APIE NEEILINIO UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE EILINIO UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad vadovaujantis UAB „Lietuvos žirgynas“ (įmonės kodas 302795881, buveinės adresas Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav.) valdybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimu (valdybos posėdžio 2018 m. rugsėjo 24 d. protokolas Nr. L-8), 2018 m. spalio 30 d. 13:00 val., UAB „Lietuvos žirgynas“ būstinėje, adresu Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r., šaukiamas UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra:

  1. Dėl atestuoto auditoriaus ar audito įmonės 2018-2020 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkimo.
  2. Kiti klausimai.

Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje.