Pranešimas apie eilinio UAB „Lietuvos žirgynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Pranešame, kad, vadovaujantis UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos sprendimu (valdybos posėdžio 2015 m. balandžio 8 d. protokolas Nr. L-3), 2015 m. balandžio 30 d. 13.00 val. šaukiamas eilinis UAB „Lietuvos žirgynas“ visuotinis akcininkų susirinkimas, vyksiantis adresu Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r.

 
Eilinio UAB „Lietuvos žirgynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2014 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  2. Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
  3. Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo svarstymas.
  4. Bendrovės audito ataskaitos ir auditoriaus išvados svarstymas.
  5. UAB „Lietuvos žirgynas“ įstatų keitimas.
  6. Atestuoto auditoriaus ar audito įmonės 2015–2017 metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas.
  7. Kiti klausimai.

 

Pranešimas apie eilinį „Lietuvos žirgynas“ visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje.

 

Su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusia su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, galima susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka UAB „Lietuvos žirgynas“ buveinėje Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r.