PRANEŠIMAS APIE EILINIO UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad vadovaujantis UAB „Lietuvos žirgynas“ (įmonės kodas 302795881, buveinės adresas Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav.) valdybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimu (valdybos posėdžio 2018 m. kovo 28 d. protokolas Nr. L-5), 2018 m. balandžio 30 d. 14.00 val., UAB „Lietuvos žirgynas“ būstinėje, adresu Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r., šaukiamas UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra:

  1. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  2. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
  3. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2017 m. metinio pranešimo.
  4. Dėl audito ataskaitos ir auditoriaus išvados.
  5. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ įstatų keitimo.
  6. Kiti klausimai.

Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje